Forstå din analyse

Her kommer en beskrivelse af hvordan en drikkevandsanalyse skal læses.

I “Bekendtgørelse om vandkvalitet om tilsyn med vandforsyningsanlæg” (Nr. 871 af 21. sep. 2001) oplyses om de højest tilladelige værdier for bakterier og kemiske stoffer i drikkevand, og om de såkaldt vejledende værdier, som det skal tilstræbes, at vandet overholder.

På analyserapporten vil der stå:

Værdi ved afgang fra Vandværk.
Værdi ved indgang til ejendom.
Værdi ved forbrugerens taphane.

Når et resultat er opgivet på attesten som mindre end en værdi, betyder det, at stoffet ikke er tilstede eller ligger under metodens detektionsgrænse.

Vandets hårdhed
- er bestemt af indholdet af calcium og magnesium. Hårdhedsgraden opgives i dH; hvor et stort indhold betyder, at vandet er hårdt, og et lille indhold betyder, at vandet er blødt. Der findes ingen kvalitetskrav til hårdheden, men den bør som udgangspunkt ligge mellem 5-30° dH.

Total hårdhedsgrad Betegnelse
0-4 Meget blødt
4-8 Blødt
8-12 Middelhårdt
12-18 Temmelig hårdt
18-30 Hårdt
over 30 Meget hårdt

Ammonium
Værdi ved afgang fra vandværk: 0,5 mg/l
Værdi ved indgang til ejendom: 0,05 mg/l
Værdi ved forbrugers taphane: 0,05 mg/l

Ammonium kan stamme fra forurening, men kan ofte skyldes andre forhold. Ved iltning af vandet kan ammonium omdannes via nitrit til nitrat. Hvis der ikke sker tilstrækkelig iltning, kan der således findes nitrit i vandet ved forbrugerne.

Chlorid
Værdi ved afgang fra vandværk: 250 mg/l
Værdi ved indgang til ejendom: 250 mg/l
Værdi ved forbrugers taphane: 250 mg/l

Chlorid kan give smagsproblemer – vandet smager salt ved ca. 400 mg/l. Stammer fra saltvandsindtrængning eller saltholdige jordlag.

Coliforme bakterier
Værdi ved afgang fra vandværk: ikke målelig
Værdi ved indgang til ejendom: ikke målelig

Coliforme bakterier er en stor gruppe almindeligt forekommende tarmbakterier. Coliforme bakterier er tegn på forurening, oftest fra overfladevand. Må IKKE forekomme i drikkevand.

Jern
Værdi ved afgang fra vandværk: 0,1 mg/l
Værdi ved indgang til ejendom: 0,2 mg/l
Værdi ved forbrugers taphane: 0,2 mg/l

Højt jernindhold er sjældent skadeligt, men giver dårlig smag, uklarhed og misfarvning af vasketøj og kummer samt aflejringer i ledningsnet og armaturer. Jern kan normalt fjernes ved almindelig vandbehandling (iltning og filtrering).

Kalium
Værdi ved afgang fra vandværk: 10 mg/l
Værdi ved indgang til ejendom: 10 mg/l
Værdi ved forbrugers taphane: 10 mg/l

Forekomster af kalium i drikkevand kan være tegn på forurening med gødningsstoffer, men der er i øvrigt ingen smags- eller sundhedsmæssige ulemper ved forhøjet kaliumindhold.

Kimtal ved 22° C
Værdi ved afgang fra vandværk: 50 pr. ml
Værdi ved indgang til ejendom: 200 pr.ml

Kim er naturligt forekommende jord- og vandbakterier m.v., som lever af vandets organiske indhold. Et højt kimtal giver vandet dårlig holdbarhed, og pludselige stigninger i kimtallet kan være tegn på forurening. De er sjældent sygdomsfremkaldende.

Kimtal ved 37° C
Værdi ved afgang fra vandværk: 5 per ml
Værdi ved indgang til ejendom: 20 per ml

Kimtallet ved 37° C udgøres hovedsageligt af bakterier, der lever af forrådnende affaldsstoffer o.l. Bakterier, der kan vokse ved 37° C (legemstemperatur), kan være sygdomsfremkaldende. Pludselige stigninger kan være tegn på forurening.

Mangan
Værdi ved afgang fra vandværk: 0,02 mg/l
Værdi ved indgang til ejendom: 0,05 mg/l
Værdi ved forbrugers taphane: 0,05 mg/l

Forekommer ofte sammen med jern. Giver stort set samme ulemper som jern og fjernes på samme måde som jern. Mangan i vandet viser sig ved et sort, lidt olieagtigt, fedtet stof.

Natrium
Værdi ved afgang fra vandværk: 175 mg/l
Værdi ved indgang til ejendom: 175 mg/l
Værdi ved forbrugers taphane: 175 mg/l

Natrium forekommer som natriumklorid (dvs. kogesalt) eller som natriumhydrogencarbonat.

Nitrat
Værdi ved afgang fra vandværk: 50 mg/l
Værdi ved indgang til ejendom: 50 mg/l
Værdi ved forbrugers taphane: 50 mg/l

Nitrat i grundvandet stammer især fra den kvælstofomsætning, der foregår ved dyrkning af jorden. Høje nitratindhold kan skyldes forureningskilder som spildevand, møddinger o.l. Nitrat kan under uheldige forhold omdannes til nitrit af bakterier. Vand, der indeholder over 50 mg/l, bør ikke benyttes til mælkeerstatning til børn under 6 mdr.

Nitrit
Værdi ved afgang fra vandværk: 0,1 mg/l
Værdi ved indgang til ejendom: 0,1 mg/l
Værdi ved forbrugers taphane: 0,1 mg/l

Nitrit i vandet er som regel en ustabil forbindelse og kan normalt fjernes ved iltning af vandet. Nitrit kan stamme fra bakteriers omsætning af ammonium.

pH (surhedsgrad)
Værdi ved afgang fra vandværk: 7,0 – 8,5 mg/l

Hvis vandets pH er mindre end 7, kan årsagen være tilstedeværelse af aggressivt kuldioxid. pH under 7 kan give tæring af installationerne. Vandet må ikke være kalkaggressivt.

Sulfat
Værdi ved afgang fra vandværk: 250 mg/l
Værdi ved indgang til ejendom: 250 mg/l
Værdi ved forbrugers taphane: 250 mg/l

Højt sulfatindhold kan give en bitter smag samtidig med, at det i forbindelse med magnesium kan virke afførende. Sulfat skyldes normalt geologiske forhold og findes ofte i salt grundvand.

Total-P (phosphor)
Værdi ved afgang fra vandværk: 0,15 mg/l
Værdi ved indgang til ejendom: 0,15 mg/l
Værdi ved forbrugers taphane: 0,15 mg/l

Forhøjet indhold af fosfor kan tyde på forurening, men kan også være geologisk betinget. Fosfor bør ikke forkomme i drikkevand, da det kan være næringsstof for bakterievækst.

Borings analyser

De nyeste boringsprøver 

Boringsprøve 19. maj 2022

Boringsprøve 15. marts 2022

Boringsprøve 15. februar 2022

Boringsprøve 20. december 2021

Boringsprøve 1. februar 2021

Boringsprøve 1. februar 2021

Boringsprøve 30. oktober 2020

Boringsprøve 24. april 2020

Boringsprøve  17. juli 2019

Boringsprøve 1 9.oktober 2018

Boringsprøve 2 9.oktober 2018

Boringsprøver 23. januar 2018

Boringsprøver 22. januar 2016 

Boringsprøver 6. januar 2014 

Vandmålere

Betjeningsvejledning
Nedenforbeskrives hvad de forskellige udtryk på Optuna W indebærer. Displayet i midten viser de data som måleren kan måle.

For at få vist de data, måleren kan læse, skal der defineres funktioner, som i den daglige betjening viser forskellige oplysninger om anlægget (f.eks. gennemstrømningshastighed, vandmængde, dato, skæringsdag for aflæsning og vandtemperatur). Data ses ved at trykke på tasten.

Analyserapporter

STS-vandværk får rigtigt tit taget prøver af vores vand og boring, og resultaterne er rigtigt flotte! Dette kan ses af vandprøverne herunder…


Analyserapport 6. marts 2024

Analyserapport 6. marts 2024 (1)

Analyserapport 4. marts 2024

Analyserapport 4. marts 2024 (1)

Analyserapport 13. oktober 2023 (1)

Analyserapport 13. oktober 2023 (1a)

Analyserapport 13. maj 2023 (1)

Analyserapport 13. maj 2023 (1a)

Analyserapport 9. maj 2023 (2a)

Analyserapport 9. maj 2023 (2)

Analyserapport 09. maj 2023 (1)

Analyserapport 18. november 2022

Analyserapport 24. oktober 2022 (1)

Analyserapport 24. oktober 2022 (2)

Analyserapport 19. maj 2022

Analyserapport 15. marts 2022 (2)

Analyserapport 15. marts 2022 (1)

Analyserapport 15. februar 2022 Læs videre “Analyserapporter”